ސައިޓާ ބެހޭގޮތުން

މިއީ އިންޤިލާބީ އިޝްތިރާކީ ލިޔުންތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާތައް އެކުލެވުމަށް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ ސައިޓެކެވެ. ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރަނީ އެ ލިޔުންތަކުގެ ރަސްމީ އިނގިރޭސި އިސްދާރުތަކަށް ބަލާފައެވެ

********************

About this site

This is a site dedicated to compiling Dhivehi translations of revolutionary socialist texts. The translations to Dhivehi are made based on the official English editions of these texts

********************

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާއަށް